Skatteministeriet lemper praksis for moms på salg af grundareal

21.08.2014

Af momskonsulent Linda-Sophia Danielsen

Skatteministeriet har vurderet, at dansk praksis for hvornår salg af grunde er momspligtigt er for restriktiv. Det betyder, at SKAT lemper praksis samt giver adgang til genoptagelse i de tilfælde, hvor der fejlagtigt er betalt moms ved salg af grunde.

Ændring af praksis

På baggrund af to domme fra EU-domstolen (sag C-180/10 og 181/10) har SKAT den 23. maj 2012 meddelt, at dansk momspraksis for salg af byggegrunde ændres.

Det betyder, at følgende dispositioner med virkning fra den 1. januar 2011, er fritaget for moms:

1. Privatpersoners salg af grundarealer, der frastykkes det areal, som hører til pågældendes private bolig eller sommerhus og som pågældende anvender til private formål, fx beboelse.
2. Privatpersoners salg af andre grundarealer, fx grundarealer som pågældende har arvet eller på anden måde anskaffet uden et erhvervsmæssigt sigte for øje.
3. Virksomheders og andre momspligtige personers (fx foreninger) salg af grundarealer, som ikke har været anvendt til momspligtige aktiviteter.

Privatpersoners udstykning og salg

Privatpersoner, der udstykker og sælger grunde, enten fra egen ejendom eller fra andre arealer, er som hovedregel ikke omfattet af momspligt.

Det er kun i de tilfælde, hvor udstykning/salg får egentlig erhvervsmæssig karakter, at privatpersoner kan blive momspligtige. For at der er tale om økonomisk virksomhed efter momsreglerne, skal privatpersonen foretage en eller flere aktive handlinger med henblik på, at opnå en økonomisk gevinst, og den aktive handling skal som minimum bestå af en byggemodning af grunden. Derudover skal der være tale om flere udstykninger/salg og disse skal ske over en vis periode.

I de tilfælde, hvor en privatperson sælger flere byggegrunde, og som et led i forberedelsen af salget har foretaget byggemodning, markedsføring mv., skal dermed vurderes konkret, om vedkommende bliver omfattet af momspligt. Det samme vil være tilfældet hvis en privatperson opfører en bygning (helårsbolig, sommerhus mv.) med henblik på salg.

Momspligtige virksomheders udstykning og salg

Hvis en virksomhed eller anden momsregistreret person (fx en forening) sælger/udstykker et grundareal, der har været benyttet i forbindelse med virksomhedens momspligtige aktiviteter, er salget momspligtigt. Dette gælder uanset, om der kun er tale om enkeltstående salg eller ej.

Hvis virksomheder m.fl. udstykker/sælger ét/flere grundarealer, som ikke har været anvendt til momspligtige aktiviteter, vil den som udgangspunkt ikke blive omfattet af momspligt. Her skal der foretages en konkret vurdering med udgangspunkt i de principper, som også gælder for privatpersoner.

Genoptagelse

Privatpersoner og virksomheder der fejlagtigt har betalt moms af en af ovenstående dispositioner, kan anmode om genoptagelse jf. SKM2012.298.SKAT. Eftersom momspligten ved salg af nyopførte bygninger og byggegrunde først blev indført med virkning fra den 1. januar 2011, er der ikke en aktuel problemstilling vedrørende forældelse.