Skattemæssig behandling af solcelleanlæg på parcelhus, når huset sælges

19.02.2016

Vi oplever, at købere af solcelleanlæg på den gunstige ordning (Erhvervsmæssig virksomhed -der var gældende indtil den 20. november 2012) sælger deres huse - naturligvis med det påmonterede solcelleanlæg.
I det følgende beskriver vi den skattemæssige behandling for både køber og sælger af solcelleanlægget påmonteret en privat bolig, jf. Landsskatterettens kendelse i SKM 2015.796 LSR.

Sælger af ejendommen
Ved salg af en privat bolig, der har påmonteret et solcelle-anlæg, der er tilmeldt nettomålerordningen senest den 20. november 2012, og som er opsat senest ved udgangen af indkomståret 2014, skal der opgøres fortjeneste eller tab ved salg af solcelleanlægget.

Køber og sælger af ejendommen er forpligtiget til at aftale en salgssum på solcelleanlægget, selvom der er tale om overdragelse af en privat ejendom. Der må forventes at være aftalt en positiv værdi, idet der vil være en økonomisk fordel for køber ved den fremtidige drift af solcelleanlægget.

Denne salgssum fratrækkes den nedskrevne værdi primo salgsåret. En eventuel negativ værdi herefter (fortjeneste) medregnes til den skattepligtige indkomst, og en positiv værdi (tab) fratrækkes i den skattepligtige indkomst.

Resultatet selvangives sammen med overskuddet eller underskuddet af virksomhed i det år, hvor huset sælges.
Hvis der ikke ejes/drives øvrige personlige virksomheder, vil virksomhedsordningen ligeledes blive bragt til ophør i salgsåret.

Køber af ejendommen
Ifølge Landsskatterettens afgørelse kan køber alene anvende de skattemæssige regler, der er gældende på det tidspunkt, hvor der sker anskaffelse af ejendommen og solcelleanlægget.

Derfor er der ikke mulighed for at kunne indtræde i netto-målerordningen pr. 20. november 2014, hvilket var en forudsætning for anvendelse af den tidligere gunstige ordning for private solcelleanlæg.

Det har den betydning, at køber ikke ved anskaffelse af en privat beboelse med tilhørende solcelleanlæg kan behandle dette skattemæssigt som en erhvervsmæssig virksomhed.

Derfor er solcelleanlægget indkomstopgørelsen uvedkommende, og der kan ikke foretages skattemæssige afskrivninger eller fradrag for andre relaterede udgifter.

Derfor har solcelleanlægget reelt ikke nogen skattemæssig værdi for køber.

Derimod indtræder køber i den årsbaserede nettomåler-ordning, jf. Energinet.dk. Den årsbaserede nettomålerordning følger installationen på ejendommen, dog alene så længe solcelleanlægget fortsat eksisterer. Ændring af solcelleinstallationen kan medføre bortfald af nettomålerordningen.