Skattefrie kørsels- og rejsegodtgørelser

Når hovedaktionærer kører eller rejser erhvervsmæssigt for selskabet gælder de sædvanlige regler for selskabets muligheder efter ligningslovens § 9A for at udbetale skattefrie kørsels – og rejsegodtgørelser. 

Det følger af bestemmelsen, at det er et ufravigeligt krav, at hovedaktionæren er ansat i selskabet og at der udbetales løn til hovedaktionæren. Hvis der ikke udbetales løn, kan der ikke udbetales skattefrie godtgørelser.

Det er endvidere en betingelse, at de skattefrie godtgørelser ikke samtidig betyder at skattepligtig løn nedsættes. Der er således et modregningsforbud.

Spørgsmålet har gennem årene været, hvilket krav, der stilles til størrelsen af den løn, som hovedaktionæren havde aftalt med sit selskab. Blandt rådgivere har det været opfattelsen, at skattemyndighederne har været tilbageholdende med at statuere en fikseret løn, idet en lille løn kunne være begrundet i, at selskabet måske ikke havde økonomisk mulighed for at give en højere løn og, at den lille løn derfor var rimeligt velbegrundet.

SKAT har i flere afgørelser afprøvet spørgsmålet og der tegner sig efterhånden et billede af, at lønnen ikke må være uvæsentlig og bør stå i rimeligt forhold til den ydede arbejdsindsats i selskabet. Hvis ikke den betingelse er opfyldt, har SKAT af og til med held fået medhold i, at der reelt var tale om en ulovlig modregning, og at de udbetalte skattefrie godtgørelser skule beskattes.

Skatterådet har i afgørelse SKM2006.181.SR statueret, at lønnen ikke må være ubetydelig. I den pågældende afgørelse blev en timeløn på 100 kr. anset for at være tilstrækkelig.

I den seneste afgørelse fra Landsskatteretten SKM2017.591.LSR giver Landsskatteretten skattemyndighederne medhold i, at lønnen på 1.000 kr. pr. måned set i forhold til den ydede arbejdsindsats var meget begrænset, hvorfor det var en overtrædelse af modregningsforbuddet i ligningslovens § 9 stk. 4. Det skal bemærkes, at skattemyndighederne havde beregnet den gennemsnitlige timeløn til 6,76 kr. pr. time.  De årlige skattefrie godtgørelser var ca. 100.000 kr.

I Skatterådets bindende svar SKM2014.767.SR har Skatterådet ikke anset en normaltimeløn på 18 kr. til 23 kr. og overarbejds-timeløn på 60 kr. til 80 kr. for at være tilstrækkelig for at udbetale skattefrie godtgørelser, uanset at disse timelønninger svarede til den sædvanlige timeløn i det land medarbejderne kom fra. I afgørelse SKM2017.17.SR har Skatterådet sagt ja til at en årsløn på 37.000 kr. er tilstrækkelig til at kunne modtage skattefrie godtgørelser. I denne sag blev lagt stor vægt på, at årslønnen svarede til den normale aflønning i den pågældende branche for den pågældende type medarbejder.

 

Hvad skal lønnen være?

Da løn til hovedaktionærer sjældent er reguleret af arbejdsmarkedsoverenskomster, men mere efter hovedaktionærens behov for løn og selskabets økonomiske mulighed for at udbetale løn, har man ikke som på mange andre områder en ”normalløn”, man læne sig op ad.

Det er vores opfattelse, at man på baggrund af praksis i de nævnte afgørelser kan man opstille følgende hovedregler for, hvornår en løn til en hovedaktionær er væsentlig og stor nok til at berettige til at kunne modtage skattefrie godtgørelser:

  • Lønnen skal stå i et rimeligt forhold til den ydede arbejdsindsats og må ikke være ubetydelig, en løn på under 2.500 kr. pr. måned vil normalt anses for ubetydelig. Undtagelse er dig, at mindre løn kan accepteres, hvis der udbetales en normal løn for den tid, det har taget at køre de kilometer, som der ydes godtgørelse for.
  • Aflønningen skal svare til den normale aflønning for en tilsvarende arbejdsindsats. og må ikke have sammenhæng med en nedsættelse af den aftalte løn mellem hovedaktionær og selskab.Begrundelse om at lønnen er nedsat på grund af selskabets økonomiske formåen hænger ikke sammen med, at der i stedet udbetales skattefrie godtgørelser i stor stil.

 

Andre ansatte

For ansatte, der ikke er hovedaktionærer og ansatte i andre virksomheder, gælder de samme regler, som beskrevet ovenfor for hovedaktionærerne. Det vil sige, at også her er der forbud mod, at den skattepligtige løn fastsættes ud fra hvor store skattefrie godtgørelser, der kan udbetales efter satserne i ligningslovens § 9A.

I Skatterådets bindende svar SKM2014.767.SR har Skatterådet ikke anset en normaltimeløn på 18 kr. til 23 kr. og overarbejds-timeløn på 60 kr. til 80 kr. for at være tilstrækkelig for at udbetale skattefrie godtgørelser, uanset at disse timelønninger svarede til den sædvanlige timeløn i det land medarbejderne kom fra. I afgørelse SKM2017.17.SR har Skatterådet sagt ja til, at en årsløn på 37.000 kr. er tilstrækkelig til at kunne modtage skattefrie godtgørelser. I denne sag blev lagt stor vægt på, at årslønnen svarede til den normale aflønning i den pågældende branche for den pågældende type medarbejder. 

 

Vores anbefaling

Hovedaktionærer bør være forsigtige med at få udbetalt skattefrie godtgørelser, hvis hovedaktionæren kun får en meget begrænset løn. Argumentet med at selskabet ikke kan udbetale en højere eller normal løn på grund af økonomien synes lidt påtaget, hvis selskabet i stedet har råd til at udbetale store beløb i skattefrie godtgørelser i stedet.