Momsfradrag - mødeservering og overnatning

25.11.2014

Der er sket et par væsentlige ændringer i lovgivning og praksis, som har givet anledning til en del ”hovedbrud” blandt virksomheder. Det drejer sig dels om momsfradrag ved mødeservering, dels ændringen af fradragsretten for overnatninger.

I det følgende har vi kort gennemgået de to ændringer og de praktiske konsekvenser heraf.

Mødeservering

Et par domme fra EU-domstolen betyder, at virksomheder kan fradrage fuld moms vedrørende indkøb af mad- og drikkevarer, som anvendes i forbindelse med møder, der afholdes i virksomhedens egne lokaler.

Det er en forudsætning for at fradrage den fulde moms, at:

  • Møderne er erhvervsmæssigt/fagligt begrundet. Det gælder såvel møder med ekstern deltagelse, som rent interne møder, fx projektgruppemøder, bestyrelsesmøder o.lign.
  • Servering sker i tilknytning til møderne (og ikke før og efter møderne)
  • Mad/drikke serveres i virksomhedens egne lokaler (mødelokale, kantinelokale mv.)

Adgangen til fradragsret omfatter også servering i tilknytning til interne kurser, seminarer o.lign., der afholdes i virksomheden. Derimod er der efter SKAT´s opfattelse ikke fradragsret, når der sker servering i forbindelse med generalforsamlinger. Dette kan undre, når nu hovedparten af generalforsamlingerne har karakter af et møde, hvori ejerkredsen, revisor og advokat deltager, og hvor der serveres et måltid mad undervejs. Det må formodes, at denne praksis vil blive ændret, så kun større generalforsamlinger, hvor det sociale spiller en væsentlig rolle, ikke giver adgang til fradrag.

Praksis er endnu ikke endeligt fastlagt, men SKAT har pt. et større antal tilbagebetalingssager under behandling, og mon ikke der i forlængelse heraf kommer flere udmeldinger, ligesom en del af sagerne må forventes påklaget.

Fradragsretten kan ikke udstrækkes til at omfatte personalefester, julefrokoster o.lign. i virksomhedens lokaler, ligesom servering i forbindelse med daglige medarbejdermøder ikke vil blive anerkendt som fradragsberettiget.

Hotel- og restaurationsudgifter

Med virkning fra den 1. januar 2015 bliver der indført fradragsret for 100% af momsen vedrørende udgifter til overnatning.

Desværre valgte man at bibeholde fradraget på 25% af momsen vedrørende restaurationsudgifter. Det havde ellers været nærliggende – og en hel del enklere – hvis tingene havde fulgtes ad.

SKAT har udsendt et styresignal, hvori de har præciseret, at fradraget på 100% af momsen kun omfatter selve overnatningsudgiften på hotel, kro, vandrerhjem mv.

Hvis der i et hotelophold indgår eksempelvis morgenmad, gælder følgende retningslinjer:

  • Hvis værdien af morgenmad er specificeret på regningen, kan der fradrages 25% af momsen vedrørende denne, og 100% af momsen vedrørende resten.
  • Hvis morgenmaden ikke er specificeret, kan der ifølge SKAT slet ikke fradrages moms. En sådan hotelregning er ifølge SKAT´s vurdering ikke korrekt, og kan derfor ikke danne grundlag for momsfradrag.
  • Hvis det af regningen fremgår, at morgenmaden er gratis, kan der fradrages 100% af momsen vedrørende det samlede beløb.

Der er ikke sket ændringer vedrørende udgifter til bespisning ”ude i byen”, dvs. på restaurant, kro, cafeteria mv. Her er det fortsat 25% af momsen, som kan fradrages. Dette fradrag gælder også ved personalefester, julefrokoster og andre mere sociale begivenheder, som afholdes ”ude”.

Økonomisk er det blevet mere favorabelt – til gengæld er det også blevet mere kompliceret, og stiller store krav til indretning af kontoplan, kritisk vurdering af hotelregninger mv.