Matcher årets acontobetalinger den skattepligtige indkomst, der forventes for indkomståret 2017?

Acontoskat for selskaber betales i to rater i indkomståret. Den første rate forfaldt til betaling den 20. marts 2017, mens fristen for betaling af anden rate er den 20. november 2017. Mange benytter også lejligheden til at indbetale frivillig acontoskat for at undgå restskat.

Selskaberne kan frit vælge, om de vil foretage frivillig indbetaling nu, eller om de vil vente til den 1. februar 2018, som er sidste frist for frivillig indbetaling for 2017. Indbetalinger til den tid vil dog skulle suppleres med et rentetillæg, som er 0,6 %.

Forventes det, at selskabsskatten for indkomståret 2017 bliver mindre end den beregnede acontoskat, er der mulighed for at nedsætte acontoskatten via TastSelv. 

Frivillig indbetaling af acontoskat for indkomståret 2017

Forventes det, at selskabsskatten for indkomståret 2017 bliver større end summen af den ordinære acontoskat samt eventuelle frivillige indbetalinger og indeholdt udbytteskat m.v., således at der forventes restskat for indkomståret 2017, bør det overvejes at foretage frivillig indbetaling af acontoskat for at undgå det ikke-fradragsberettigede procenttillæg på restskat.

Indbetaling af frivillig acontoskat foretages via TastSelv. Det er vigtigt, at det indberettes, at der ønskes foretaget en indbetaling af frivillig acontoskat, jf. Opkrævningslovens § 16b, stk. 2. Er det ikke indberettet, tilbagebetales den frivillige indbetaling.

Husk, at det altid er de ældste poster på skattekontoen, der dækkes først. Såfremt der er ”gammel” gæld på skattekontoen, går den frivillige indbetaling til at betale denne gæld.

Overskydende skat/restskat for indkomståret 2017

Såfremt den beregnede indkomstskat for indkomståret 2017 er mindre end summen af de ordinære acontoskatterater samt frivillige indbetalinger og indeholdt udbytteskat tillagt/fratrukket tillæg, tillægges den overskydende skat en procentgodtgørelse (gælder dog kun for indbetalinger senest den 20. november 2017). For indkomståret 2017 er procentgodtgørelsen for overskydende skat på 0,1 %.

Såfremt der er restskat, tillægges restskatten et procenttillæg. For indkomståret 2017 er restskatteprocenten på 3,1 %.

Er frivillig indbetaling en fordel?

Ofte vil selskabet vente med at foretage en frivillig indbetaling til november 2017, blandt andet fordi det forventede skattemæssige resultat mere præcist kan opgøres i november fremfor i marts, og fordi pengene er bundet i 20 måneder ved indbetaling i marts – mod kun 12 måneder ved indbetaling i november.

Derudover er det muligt at foretage en frivillig indbetaling den 1. februar 2018, dog mod at betale restskatterenten fra den 20. november 2017 til den 1. februar 2018 – der er 0,6 % i 2017. Det svarer til en restskatterente på 3,1 % p.a. i 2017. Den laveste rente på en restskat opnås ved en frivillig indbetaling i november 2017.

Tilbagebetaling af frivillig acontoskat før tid

Hvis frivillige indbetalinger af acontoskat senere ønskes tilbagebetalt inden årsopgørelsen i november 2018, modregner SKAT en negativ rente i beløbet, når indskudsbevisrenten i Danmarks Nationalbank er lavere end 0,2 %. Det er tilfældet pt., idet indskudsbevisrenten siden 8. januar 2016 har været -0,65 %. Dvs. at ved førtidig udbetaling af for meget frivillig acontoskat vil der p.t. være en negativ forrentning på -0,45 %.