Forskudsregistrering for 2017

28.09.2016,

Skat har løftet sløret for hvilke reguleringer af indkomster og fradrag, der vil ske, når skattekort og skattebetaling fastsættes for 2017.

Lønindkomster

Lønindkomst forhøjes i forhold til 2015 med 4 %.

Hvis der ved ændring af skattekort m.v. i løbet af 2016 er sket ændringer i lønindkomsten, vil denne indkomst blive reguleret med 2 %.

Overførselsindkomster (ekskl. sociale og statslige pensioner, SU og ATP)

Forhøjes med 2,7 %, når 2015-oplysningerne anvendes. Hvis det er tal fra en ændring af forskudsopgørelsen for 2016, sker forhøjelsen med 1,6 %.

Kommunale tjenestemandspensioner samt private pensioner fra ordninger med løbende udbetalinger og ratepensioner

Forhøjes med 2,7 % og 1,6 % i forhold til enten 2015 eller 2016.

Skattepligtige pensioner, der udbetales af ATP

I lighed med tidligere år forhøjes udbetalinger fra ATP ikke, da SKAT p.t. ikke har fået reguleringsprocenten fra ATP.

Sociale pensioner, SU-stipendier samt statslige pensioner o.l.

Oplysningerne kommer fra hhv. Pensionsregistret, Styrelsen for Videregående Uddannelser og Moderniseringsstyrelsen til forskudsopgørelsen og vil være det aktuelle 2015-niveau. Der sker ingen forhøjelse af disse indkomster.

Renteindtægter

Der foretages som tidligere år ikke regulering af renteindtægter.

Renteudgifter og fradrag

Der foretages som tidligere år ikke regulering af renteudgifter og fradrag.

Ejendomsværdiskat

Som følge af skattestoppet skal ejendomsværdierne ved forskud 2017 ikke reguleres.

Ejendomsvurderingens betydning for fradrag for erhvervsmæssige udgifter

Vi har gennem de sidste måneder fået henvendelser fra flere kunder, hvor SKAT har nægtet fradrag for vedligeholdelsesudgifter m.v. på driftsbygninger på landbrugsejendomme under 5,5 hektar. SKATs begrundelse er, at ejendommene vurderingsmæssigt er registreret med en benyttelseskode som beboelse (enfamiliehus) – altså uden erhvervsmæssige driftsbygninger.

Registreringen har den uheldige konsekvens, at SKAT ikke vil anerkende fradrag for den del af ejendomsskatterne, der er knyttet til erhvervsbygningerne, ligesom SKAT heller ikke vil godkende fradrag for vedligeholdelse, idet der ikke efter ligningslovens regler kan foretages fradrag for vedligeholdelsesudgifter på ejendomme registreret til beboelse. SKAT har også i flere tilfælde nægtet fradrag for bygningsafskrivninger, men her er Landsskatteretten heldigvis ikke enig med SKAT. Landsskatteretten har i flere tilfælde godkendt fradrag for bygningsafskrivninger – ikke på baggrund af afskrivningslovens regler, men derimod efter reglerne i statsskatteloven. Det har den yderligere fordel, at afskrivningerne ikke bliver genbeskattet ved salg af ejendommen.

På baggrund af ovenstående er det vores opfordring til alle ejere af mindre landbrugsejendomme, hvor der drives erhverv i ejendommens driftsbygninger og hvor ejendommen er vurderet som beboelse, at overveje om det ikke vil være en fordel at få ændret vurderingen, således at det også af vurderingen fremgår, at der er tale om en blandet ejendom. Hvis man først gør det når skaden er sket, kan man først forvente, at SKAT vil anerkende fradrag for vedligeholdelse m.v. fra det tidspunkt, hvor det af vurderingen fremgår, at det er en blandet ejendom.

Købere af mindre landbrugsejendomme, hvor køberne har plan om at drive erhverv i ejendommens driftsbygninger bør også sikre sig, at ejendommen har den korrekte vurderingsmæssige status, hvis man vil have fradrag for vedligeholdelsesudgifter og ejendomsskatter.

Hvorfor er der opstået disse skattesager?

SKAT har som vurderingsmyndighed ændret benyttelseskoderne på alle mindre ejendomme i landområder, således at disse ejendomme ikke længere er anset for mindre landbrug (under 5,5 hektar) men i stedet har fået benyttelseskode som parcelhus liggende i landzone.

SKAT har efter vores opfattelse på ingen måde undersøgt, om de pågældende ejendomme har ændret status, således at en benyttelse som parcelhus er korrekt eller, om der drives en eller anden form for erhverv på ejendommen. Vi håber gennem de sager vi er inddraget i, at få SKATs vurderingsmyndigheder til at ændre vurderingerne. Indtil videre har vi løbet panden imod en mur, idet SKAT har den opfattelse, at der p.t. ikke kan klages over vurderingerne, hvorfor ejendommenes status ikke kan ændres før tidligst når folketinget har besluttet sig for et nyt vurderingssystem.