Genindførelse af skattebegunstigede medarbejderaktie - ligningslovens § 7P

10.05.2016

Folketinget vedtog den 12. maj 2016 at genindføre muligheden for skattefrit at tildele medarbejderaktier mv. Loven (L 149B) træder i kraft den 1. juli 2016, og gælder derfor for tildelinger af medarbejderaktier fra og med 1. juli 2016.
Reglerne vil gælde for både individuelle og generelle aktieordninger.

Hvilke aktier mv. er omfattet af reglerne
Optioner/køberetter, warrants/tegningsretter, Restricted Stock Units, Performance Stock Units, Share Matching programmer, gratis aktier, køb af aktier til favørkurs og forskellige former for Employee Stock Purchase Plans (ESPP).
Betingelser for anvendelse af reglerne.

Der skal indgås aftale mellem arbejdsgiver og medarbejder

  • Tildeling skal ske i ansættelsesforhold og ske fra arbejdsgiver, evt. fra et koncernforbundet selskab
  • Værdien af tildelingen må maksimalt udgøre 10 % af medarbejderens årsløn
  • Arbejdsgiver skal indberette anskaffelsessum og identitet på aktierne.
    Indberetningen til SKAT skal ske på tildelingstidspunktet

Beskatning
Ingen beskatning ved tildeling. Ved salg beskattes gevinsten som aktieindkomst med op til 42 % (hidtil beskattet som personlig indkomst til ca. 56 %).

SKAT har i SKM2016.201.SKAT oplyst indekseringstallene til brug for beregning af ejendomsværdiskat for ejendomme beliggende i udlandet. Indekstallene mv. skal benyttes ved beregning af grundlaget for ejendomsværdiskat for nyerhvervede udenlandske ejendomme erhvervet i indkomståret 2015.