Skattefri kørselsgodtgørelse og parkeringsudgifter

22.04.2016

I SKATs seneste juridiske vejledning udgave version 2.5 gældende fra 1. januar 2016 har samme afsnit følgende formulering:
”Personalegodet arbejdsgiverbetalt parkering ved den sædvanlige arbejdsplads er skattefrit, og påvirker ikke de gældende regler om skattefri godtgørelse eller fradrag for erhvervsmæssige befordringsudgifter. Hvis den ansatte på grund af arbejdet parkerer ved et andet arbejdssted end ved den sædvanlige arbejdsplads, gælder de almindelige regler for godtgørelse for erhvervsmæssig befordring, se afsnit C.A.4.3.3.3.2, om udlæg efter regning, se afsnit C.A.3.1.5 og om befordringsfradrag, se afsnit C.A.4.3.3.2.1.”

Det betyder, at SKAT via den juridiske vejledning har ændret praksis for refusion af parkeringsudgifter uden på nogen måde at gøre opmærksom på ændring af praksis.
Sædvanligvis kan skærpelse af praksis kun ske ved en lovændring eller evt. ved udstedelse et styresignal. Vi er ikke bekendt med hverken lovændring eller styresignal.

Der er ingen tvivl om, at når man gennemgår bekendtgørelsen om skatterådets kørselssatser, indeholder de fastsatte takster og en skønnet udgift til parkering, jf. bilaget til bekendtgørelsen. Denne formulering og beregningsmodel har været anvendt i flere år, og kan ikke begrunde SKATs ændrede formulering i den juridiske vejledning.

Hvis arbejdsgiveren i blind tillid til praksis har refunderet medarbejderens parkeringsudgifter, uanset at medarbejderen har modtaget skattefri kørselsgodtgørelse og SKAT ved en kontrol rejser en sag om beskatning af medarbejderen, er det vores holdning, at der bør ske en prøvelse af en evt. sag, idet praksisændringen ikke alene kan ske ved en ændret formulering af teksten i den juridiske vejledning.