Ændring og skærpelse af praksis - fradrag efter kursgevinstlovens § 14, stk. 1

22.04.2016

SKAT har på baggrund af flere afgørelser fra Skatterådet fundet, at den praksis, der har været for fradrag på tab, har været for vidtgående.

Der har været givet skattemæssigt fradrag for økonomiske tab, der ikke efter SKATs opfattelse er omfattet af reglerne i kursgevinstlovens § 14 stk. 1.

Gældende regler indtil 13. maj 2016:
Praksis giver udover fradrag for tab på ”normale” pengefordringer også fradrag for tab, der opstår, når der har været foretaget forudbetalinger, og hvor leverandøren ikke opfylder sin pligt til at levere den ydelse, der er sket forudbetaling for.

Nye og skærpede regler gældende fra 13. maj 2016:
Tab på en forudbetaling til en leverandør anses ikke længere som tab på en fordring omfattet af kursgevinstloven. Tab kan herefter kun fratrækkes, såfremt tabet kan anses for omfattet at driftsomkostningsbegrebet i statsskattelovens § 6.
Det samme gælder fradrag for tab på tilkendt erstatning, som skadevolder m.v. ikke kan betale.

Der er dog en overgangsperiode, således at tab på forudbetaling, hvor der er indgået bindende aftale inden 13. maj 2016, og hvor forudbetalingen sker inden 13. november 2016, fortsat kan fratrækkes efter de gamle regler.

Yderligere beskrivelse af ændringen og den nye skærpede praksis fremgår af SKATs styresignal SKM2016.173.SKAT