Læs vores artikler og nyheder om skat, moms m.m.

Som skatterådgivere arbejder TimeTax hver dag med mange forskellige problemstillinger. Nogle af spørgsmålene tager vi op i form af artikler, andre i form af nyhedsbreve, som publiceres her på vores website. Der bliver refereret og kommenteret på de afgørelser, som vi i TimeTax finder interessante og relevante.1

30.11.2017

Forskudsopgørelsen for 2018 er baseret på de oplysninger, som SKAT har om dig i deres systemer. For de fleste vil tallene være hentet fra årsopgørelsen for 2016, men således at din indkomst (løn, pension mv.) er forhøjet med en fast procent. Dine fradrag og dine renteindtægter og renteudgifter er derimod ikke reguleret. Hvis du på et tidspunkt har foretaget ændringer i din forskudsopgørelse for 2017 vil det derimod være beløbene derfra, som danner grundlag for din forskudsopgørelse for 2018. I så fald er din indkomst reguleret med en lidt mindre procentsats.

2

30.11.2017

Acontoskat for selskaber betales i to rater i indkomståret. Den første rate forfaldt til betaling den 20. marts 2017, mens fristen for betaling af anden rate er den 20. november 2017. Mange benytter også lejligheden til at indbetale frivillig acontoskat for at undgå restskat.

3

30.11.2017

Julen nærmer sig, og hvem elsker ikke at få en gave til højtiden – Især hvis den er skattefri. Læs om årets skattergler her.

4

02.11.2017

Hvad er reglerne, når henholdvis hovedaktionærer og andre ansatte kører eller rejser erhvervsmæssigt?

5

29.06.2018

Det er ikke kun virksomheder eller svindlere, der kan komme i SKATs søgelys. Også ”almindelige” mennesker kan komme i SKATs søgelys og blive anklaget for groft skattesvig. Det kan bl.a. ske når ”hvide” penge gøres ”sorte”!

6

07.03.2017

Husk at sidste frist for indbetaling på etablerings- og iværksætterkonto er den 15. maj 2017, hvis det skal have virkning for selvangivelsen og den skattepligtige indkomst for 2016.

7

07.03.2017

Håndværkerfradraget for 2016 og 2017 er blevet grønt med 11 nye tiltag! Du kan nu få fradrag på op til 12.000 kroner pr. person for energirenoveringer og klimatilpasning af din bolig. Se her, hvordan du kan bruge det grønne håndværkerfradrag.

8

01.03.2017

Frederiksberg har mange initiativrige og dygtige iværksættere. Dem vil vi gerne fremhæve. Derfor uddeler TimeGruppen og Frederiksberg Kommune for sjette år i træk en iværksætterpris på 25.000 kroner.

9

20.02.2017

Den 3. februar 2017 åbnes der for adgang til Skatteoplysninger 2016 i Tast-Selv Borger. Oplysningerne vil blive åbnet trinvis, og der kan løbende komme ændringer til oplysningerne. Det skal nævnes, at oplysninger om vurdering af ejendomme først vil være tilgængelige 10. marts 2017. Det vil være muligt at se, hvilken selvangivelsestype SKAT har registreret for den enkelte borger.

10

20.02.2017

Hvis man ønsker at vælge den udvidede selvangivelse, kan man fra den 3 februar 2017 og frem til 1. marts 2017 anmode om fravalg af årsopgørelsesordningen, hvilket betyder at man skal selvangive i en udvidet selvangivelse, og at fristen for at indsende selvangivelsen udskydes til 2. juli 2017.

11

20.02.2017

Se hvad rubrikken omfatter og ikke omfatter.

12

20.02.2017

I mange år har opfattelsen været, at selv en meget beskeden løn, f.eks. 100 kr. om måneden var tilstrækkelig for at kunne modtage skattefrie godtgørelser. Denne opfattelse må nok revideres en del, idet Skatterådet i flere afgørelser konkret ser på om lønnen der udbetales er rimelig i forhold til det arbejde, der udføres.

13

20.02.2017

Indkomståret 2016 er slut, og det er nu igen tid til at gøre sig nogle overvejelser om der er behov for at trimme virksomheden, herunder om der er grundlag for at omdanne sin personlige virksomhed til et selskab. I den forbindelse skal man overveje, om det skal være en skattepligtig omdannelse eller en skattefri virksomhedsomdannelse.

14

12.12.2016
Folketinget har vedtaget, at visse kapitalejerlån nu er lovlige i selskabsretlig forstand. Men for at lånene er lovlige, skal en række betingelser være opfyldt.

15

17.11.2016
SKAT har nu frigivet forskudsregistreringen for 2017.

 

16

17.11.2016
Se befordringsfradragssatserne for 2017 her.

17

17.11.2016
I forbindelse med Skatterådets fastsættelse af satser for befordringsfradrag og befordringsgodtgørelse er det besluttet, at parkeringsudgifter fra 1. januar 2017 ikke anses for en del af befordringsgodtgørelsen.

18

28.10.2016

Vi har i den seneste tid fået flere henvendelser om konvertible gældsbreve og obligationer, herunder om allerede eksisterende fordringer kan ændres til en konvertibel fordring. Læs her om muligheden for at få fradrag for tab, der ellers ikke kan fratrækkes, hvis selskabet går konkurs.

19

28.10.2016
Fornuften hos SKAT ser ud til at have sejret.
Vi hartidligere redegjort for, at SKAT fra 1. januar 2016 ved en tekstændring i den juridiske vejledning fik indført, man som lønmodtager ikke kan få refunderet parkeringsudgifter samtidig med, at man modtager skattefri kørselsgodtgørelse.

20

28.09.2016
Skat har løftet sløret for hvilke reguleringer af indkomster og fradrag, der vil ske, når skattekort og skattebetaling fastsættes for 2017.

21

21.05.2016
I TimeTax ser vi meget ofte, at virksomheder beskæftiger udenlandsk arbejdskraft. Det kan være i gennem en udenlandsk arbejdsgiver, eller det kan være direkte ansættelse. Men skattemæssigt kan der være en række udfordringer.

22

21.05.2016
Østre Landsret har i 2 nye domme givet SKAT medhold i, at lønninger til afgivelse af bud på en anden virksomhed, undersøgelser før købet m.v. ikke er fradragsberettiget.

 

23

10.05.2016
Folketinget vedtog den 12. maj 2016 at genindføre muligheden for skattefrit at tildele medarbejderaktier mv. Loven (L 149B) træder i kraft den 1. juli 2016, og gælder derfor for tildelinger af medarbejderaktier fra og med 1. juli 2016.
Reglerne vil gælde for både individuelle og generelle aktieordninger.

24

10.05.2016
Både SKAT og Erhvervsstyrelsen ”går” i øjeblikket efter selskaber, hvor aktionæren er kommet til at hæve beløb i sit selskab, hvorved der er opstået et ulovligt aktionærlån.

25

22.04.2016
SKAT har på baggrund af flere afgørelser fra Skatterådet fundet, at den praksis, der har været for fradrag på tab, har været for vidtgående.

26

22.04.2016
Det har hidtil med baggrund i SKATs juridiske vejledning senest i udgaven version 2.4, der var gældende frem til 31/12-2015 været praksis, at personer der foretager kørsel i egen bil i arbejdsgivers tjeneste kunne få refunderet sine parkeringsudgifter.

27

18.03.2016
Vi er gennem den seneste tid blevet kontaktet af flere køreskolevirksomheder, der har haft besøg af SKAT i forbindelse med SKATs projekt: ”køreskolevirksomheder”.

 

28

18.03.2016
Husk at sidste frist for indbetaling på etablerings- og iværksætterkonto er den 15. maj 2016, hvis det skal have virkning for selvangivelsen og den skattepligtige indkomst for 2015.

 

29

05.03.2016
For nogle dage siden modtog vi en opgave fra en kollega, hvor SKAT havde skrevet og forespurgt til omdannelsen. Kunden var overtaget fra en af de halvstore, velrenommerede kollegaer, som havde været oppe og ”træde i spinatbedet”. Omdannelsen kan meget vel blive skattepligtig på grund af et lille fejltrin.

 

30

19.02.2016
Vi oplever, at købere af solcelleanlæg på den gunstige ordning (Erhvervsmæssig virksomhed -der var gældende indtil den 20. november 2012) sælger deres huse - naturligvis med det påmonterede solcelleanlæg.

 

31

19.02.2016
Det er den gængse opfattelse, at den beskæftigelse at gå på jagt er en fritidsbeskæftigelse på lige fod med at gå til folkedans eller anden fritidsaktivitet. Normalt er udgifter til fritidsbeskæftigelser en privat sag, der er den skattepligtige indkomst uvedkommende.

 

32

04.02.2016
Få en oversigt over service- og håndværkerfradrag.

 

33

22.01.2016
Momsregistrerede virksomheder kan sædvanligvis få størstedelen af den elafgift, som de betaler, tilbagebetalt fra SKAT. 

 

34

05.04.2016
Selvstændige erhvervsdrivende har siden 1987 kunnet spare op i den såkaldte virksomhedsordning, således at de betaler en aconto skat på samme niveau som selskabsskatten – i dag 22 %. Den endelige beskatning sker senere, når pengene hæves ud af virksomheden eller virksomheden afhændes eller lukkes.

35

21.08.2014
Vi har været i ”audiens” hos SKAT, hvor formålet var at drøfte SKATs fortolkning af reglen i ligningslovens § 16E – beskatning af aktionærlån – der blev indført med virkning fra den 14. august 2012 for nye lån og hævninger i selskaber. Reglen gælder kun for personer, der direkte eller indirekte har den bestemmende indflydelse i selskabet. Vi har fået SKATs fortolkning af nogle forskellige situationer, og dem vil vi gerne dele med andre interesserede.

 

36

21.08.2014
SKAT har sat turbo på en indsats, som omfatter køretøjer registreret i Danmark, og hvor der ikke er angivet eller betalt korrekt registreringsafgift. Indsatsen retter sig endvidere mod brugere af virksomhedsejede køretøjer, der unddrager sig beskatning af privatanvendelse af bilen.

37

21.08.2014
Det har i mange år været ulovligt at låne penge i sit selskab. Fremover vil aktionærer og anpartshavere med bestemmende indflydelse blive beskattet ved udbetaling af lånet.

38

21.08.2014
I TimeTax stilles vi overfor mange forskellige skatte,- og momsmæssige problemstillinger. Rådgivning og løsning varierer – mens følelsen er den samme, når overblik og måske endda besparelse er en realitet. Få her 4 gode skatteeksempler på, hvad TimeGruppens rådgivning har ført med sig.

39

21.08.2014
Når du køber rengøringsydelser til din virksomhed, er der en risiko for, at du åbner din virksomhed for sort eller illegal arbejdskraft. Hvis du køber ydelser på så fordelagtige vilkår, at du indser, at leverandøren ikke vil opfylde sin pligt til at angive og afregne skat, risikerer du at blive straffet med bøde eller fængsel. Du kan opnå en god sikkerhed mod sort arbejde, hvis du stiller nogle krav til den virksomhed du handler med, og jævnligt kontrollerer, at kravene bliver overholdt, så er du rigtig godt på vej.

40

21.08.2014
Generationsskifte er ikke bare cool business. Det handler også om følelser. Når den ejer eller direktør, som igennem flere årtier har arbejdet hårdt for sin virksomheds succes, skal til at sadle om, kan det være meget tabubelagt. Ikke for omgivelserne men for ejeren. Generationsskifte er en alvorlig proces, og det er rigtig vigtigt at overvejelserne sættes i gang i god tid inden beslutningen skal realiseres.

41

21.08.2014
Skatteministeriet har vurderet, at dansk praksis for hvornår salg af grunde er momspligtigt er for restriktiv. Det betyder, at SKAT lemper praksis samt giver adgang til genoptagelse i de tilfælde, hvor der fejlagtigt er betalt moms ved salg af grunde.

42

21.08.2014
Når det gælder tjenesteydelser og varehandler med flere lande involveret, kan momsreglerne i EU være ret komplekse. Vi giver dig her eksempler på faldgruber, du skal være opmærksom på.

43

25.11.2014
Rigtig mange kender det: Man skubber det at lave kørebog til næste dag, der hurtigt bliver til næste dag igen og så videre. Enten fordi kuglepennen ikke var lige ved hånden, fordi man var sent på den eller af en helt tredje grund. Og sådan fortsætter det henover året. Indtil det årlige kørselsregnskab skal gøres op. Men den går ikke.

44

25.11.2014
Der er sket et par væsentlige ændringer i lovgivning og praksis, som har givet anledning til en del ”hovedbrud” blandt virksomheder. Det drejer sig dels om momsfradrag ved mødeservering, dels ændringen af fradragsretten for overnatninger.